Skip Navigation Links
Skip Navigation Links.
عناوین
ICDL
ICDL
Microsoft Word
دوره آموزشی
مقدمه و آشنائی با محیط کاری نرم افزار MS Word
مقدمه و آشنائی با محیط کاری نرم افزار MS Word - قسمت اول
مقدمه و آشنائی با محیط کاری نرم افزار MS Word - قسمت دوم
آشنائی با File Tab و بررسی دستورات مرتبط
آشنائی با File Tab و بررسی دستورات مرتبط - قسمت اول
آشنائی با File Tab و بررسی دستورات مرتبط - قسمت دوم
آشنائی با Home Tab و بررسی دستورات مرتبط
آشنائی با دستورات Cut,Copy,Paste - قسمت اول
آشنائی با دستورات Cut,Copy,Paste - قسمت دوم
آشنائی با دستوراتی که بروی قالب بندی متن کار میکنند - قسمت اول
آشنائی با دستوراتی که بروی قالب بندی متن کار میکنند - قسمت دوم
آشنائی با دستورات ایجاد و ویرایش پارگراف بندی - قسمت اول
آشنائی با دستورات ایجاد و ویرایش پارگراف بندی - قسمت دوم
آشنائی با دستورات ایجاد و ویرایش پارگراف بندی - قسمت سوم
آشنائی با Style در نرم افزار MS Word
آشنائی با دستوراتFind, Replace و Go to - قسمت اول
آشنائی با دستوراتFind, Replace و Go to - قسمت دوم
آشنائی با Insert Tab و بررسی دستورات مرتبط
آشنایی با دستورات Pages Group
آشنائی با دستورات Illustrations Group - قسمت اول
آشنائی با دستورات Illustrations Group - قسمت دوم
آشنائی با دستورات Illustrations Group - قسمت سوم
آشنائی با دستورات Illustrations Group - قسمت چهارم
آشنائی با دستورات Links Group - قسمت اول
آشنائی با دستورات Links Group - قسمت دوم
آشنائی با دستورات Header and Footer Group - قسمت اول
آشنائی با دستورات Header and Footer Group - قسمت دوم
آشنائی با دستورات Header and Footer Group - قسمت سوم
آشنائی با دستور Symbol
آشنایی با دستورات Text Group - قسمت اول
آشنایی با دستورات Text Group - قسمت دوم
آشنایی با دستورات Text Group - قسمت سوم
نحوه کار کردن با جداول و تنظیمات مربوطه
نحوه کار کردن با جداول و تنظیمات مربوطه - قسمت اول
نحوه کار کردن با جداول و تنظیمات مربوطه - قسمت دوم
نحوه کار کردن با جداول و تنظیمات مربوطه - قسمت سوم
نحوه کار کردن با جداول و تنظیمات مربوطه - قسمت چهارم
نحوه کار کردن با جداول و تنظیمات مربوطه - قسمت پنجم
نحوه کار کردن با جداول و تنظیمات مربوطه - قسمت ششم
آشنائی با Page Layout Tab و بررسی دستورات مرتبط
آشنایی با دستورات Themes Group
آشنایی با دستورات Page Background Group - قسمت اول
آشنایی با دستورات Page Background Group - قسمت دوم
آشنایی با دستورات Page Background Group - قسمت سوم
آشنایی با دستورات Page Background Group - قسمت چهارم
آشنایی با دستورات Pargarph Group
آشنایی با دستورات Arrange Group - قسمت اول
آشنایی با دستورات Arrange Group - قسمت دوم
آشنایی با دستورات Page Setup Group - قسمت اول
آشنایی با دستورات Page Setup Group - قسمت دوم
آشنایی با دستورات Page Setup Group - قسمت سوم
آشنایی با دستورات Page Setup Group - قسمت چهارم
آشنائی با دستورات References Tab
آشنایی با دستورات Table Of Contents Group
آشنایی با دستورات Footnotes Group
آشنائی با دستورات View Tab
آشنایی با دستورات Documents views Group
آشنایی با دستورات Show-zoom-Window Groups - قسمت اول
آشنایی با دستورات Show-zoom-Window Groups - قسمت دوم
آشنایی با دستورات Show-zoom-Window Groups - قسمت سوم
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Microsoft Access
Windows
Internet
CISCO
دوره CCNA
دوره آموزشی
CCNA در شبکه های کامپیوتری
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه (مرتبط با دوره CCNA )
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت اول
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت دوم
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت سوم
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت چهارم
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت پنجم
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت ششم
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت هفتم
آشنائی با مفاهیم اولیه شبکه های مبتنی بر محصولات شرکت سیسکو - قسمت هشتم
آشنائی کامل و حرفه ای با لایه های OSI و انواع کابل های شبکه و جزئیات مرتبط
آشنائی کامل و حرفه ای با 7 لایه OSI قسمت اول
آشنائی کامل و حرفه ای با 7 لایه OSI قسمت دوم
آشنائی کامل و حرفه ای با 7 لایه OSI قسمت سوم
آشنائی کامل و حرفه ای با 7 لایه OSI قسمت چهارم
آشنائی کامل و حرفه ای با 7 لایه OSI قسمت پنجم
آشنائی تخصصی با لایهTransport و ساختار Packet - قسمت اول
آشنائی تخصصی با لایهTransport و ساختار Packet - قسمت دوم
آشنائی تخصصی با لایهTransport و ساختار Packet - قسمت سوم
آشنائی تخصصی با لایهTransport و ساختار Packet - قسمت چهارم
آشنائی تخصصی با لایهTransport و ساختار Packet - قسمت پنجم
آشنائی تخصصی با لایهTransport و ساختار Packet - قسمت ششم
آشنائی تخصصی با لایهTransport و ساختار Packet - قسمت هفتم
آشنائی تخصصی با لایه Physical و انواع کابل های شبکه قسمت اول
آشنائی تخصصی با انواع کابل های شبکه Shielded و Insulation و جزئیات مرتبط با آنها قسمت دوم
آشنائی تخصصی با انواع کابل های شبکه Shielded و Insulation و جزئیات مرتبط با آنها قسمت سوم
آشنائی با مفاهیم سرعت در شبکه و خصوصیات رنگ های رشته سیم ها در سرعت ها و Category های مختلف قسمت چهارم
ادامه آشنائی با مفاهیم سرعت و انواع فیبرهای نوری از حیث Single Mode و Multimode قسمت پنجم
آشنائی با خصوصیات و برد فیبرهای نوری از حیث LED و Laser و نحوه استفاده از آنها قسمت ششم
چگونگی اتصال دو کامپیوتر به یکدیگر، تجهیزات مورد نیاز و مفاهیم HUB, MAC Address, Header, Preamble و CRC
نحوه اتصال دو کامپیوتر با یکدیگر و تجهیزات مورد نیاز
آشنائی با MAC Address و دستگاه Hub و همچنین شرایط استفاده از کابل های Straight و Crossover
نحوه تشکیل Header یک پکت در لایه های مختلف، آشنائی با بخشهای Preamble و CRC و نحوه عملکرد آنها قسمت اول
نحوه تشکیل Header یک پکت در لایه های مختلف، آشنائی با بخشهای Preamble و CRC و نحوه عملکرد آنها قسمت دوم
مشکلات Hub، مکانیزم ترانسفر اطلاعات توسط Hub و Switch لایه 2 و 3
مکانیزم ترانسفر اطلاعات توسط Hub در شبکه، آشنائی با Collision و مشکلات Hub
مکانیزم ترانسفر اطلاعات توسط Switch در شبکه و آشنائی با MAC Table قسمت اول
مکانیزم ترانسفر اطلاعات توسط Switch در شبکه و آشنائی با MAC Table قسمت دوم
مکانیزم ترانسفر اطلاعات توسط Switch در شبکه و آشنائی با Split Horizon قسمت سوم
مکانیزم ترانسفر اطلاعات توسط Switch در شبکه و آشنائی با Half and Full Duplex قسمت چهارم
مکانیزم ترانسفر اطلاعات مابین دو سویچ و جزئیات مرتبط قسمت اول
مکانیزم ترانسفر اطلاعات مابین دو سویچ و جزئیات مرتبط قسمت دوم
آشنائی با روشهای Store and Forward و Cut-Through در ترانسفر اطلاعات از طریق سویچ
آشنائی با روش Fragment Free در ترانسفر اطلاعات از طریق سویچ و مفاهیم Single Point of Failure
ادامه موضوع Single Point of Failure و دلیل ایجاد Broadcast Storm در سویچ ها
آشنائی با Flapping در سویج ها، دلیل بروز آن و روش حل قسمت اول
آشنائی با Flapping در سویج ها، دلیل بروز آن و روش حل قسمت دوم
آشنائی تخصصی با مکانیزم عملکرد Spanning-Tree Protocol در سویچ های سیسکو
مکانیزم عملکرد Spanning-Tree Protocol و آشنائی با Bridge Protocol Data Unit قسمت اول
مکانیزم عملکرد STP در سویچ های سیسکو و آشنائی تخصصی با Root Bridge-ID قسمت دوم
مکانیزم عملکرد STP در سویچ های سیسکو و آشنائی تخصصی با Cost to Root قسمت سوم
مکانیزم عملکرد STP در سویچ های سیسکو و آشنائی تخصصی با انواع Port Roles قسمت چهارم
مکانیزم عملکرد STP در سویچ های سیسکو و آشنائی تخصصی با Switch Port States قسمت پنجم
مکانیزم عملکرد STP در سویچ های سیسکو و آشنائی تخصصی با Switch Port States قسمت ششم
مکانیزم عملکرد STP در سویچ های سیسکو و آشنائی تخصصی با Switch Port States قسمت هفتم
نحوه Tuning مکانیزم STP برای افزایش کارائی آن
نحوه Tuning مکانیزم STP برای افزایش کارائی آن، قسمت اول
نحوه Tuning مکانیزم STP برای افزایش کارائی آن، قسمت دوم
آشنائی با اجزای Ram, Rom, CPU, NVRAM, Interface, Line در تجهیزات سیسکو
آشنائی با دسته بندی های Fixed و Modular روترها و سویچ های سیسکو قسمت اول
آشنائی با اجزای Ram, Rom, CPU, NVRAM در تجهیزات سیسکو قسمت دوم
آشنائی با اجزای Ram, Rom, CPU, NVRAM در تجهیزات سیسکو قسمت سوم
آشنائی با اجزای Ram, Rom, CPU, NVRAM در تجهیزات سیسکو قسمت چهارم
آشنائی با اجزای Interface و Line در تجهیزات سیسکو قسمت پنجم
آشنائی با اجزای Interface و Line در تجهیزات سیسکو قسمت ششم
نحوه کار با تجهیزات سیسکو و سیستم عامل IOS
نحوه کار با تجهیزات سیسکو و سیستم عامل IOS قسمت اول
نحوه کار با تجهیزات سیسکو و سیستم عامل IOS قسمت دوم
نحوه کار با سیستم عامل IOS و آشنائی با دستورات مقدماتی قسمت سوم
نحوه کار با سیستم عامل IOS و آشنائی با دستورات مقدماتی قسمت چهارم
نحوه کار با سیستم عامل IOS و آشنائی با دستورات مقدماتی قسمت پنجم
نحوه کار با سیستم عامل IOS و آشنائی با دستورات مقدماتی قسمت ششم
نحوه کار با یک روتر سیسکو و آشنائی با محیط دستوری روتر بصورت عملی قسمت اول
نحوه کار با یک روتر سیسکو و آشنائی با محیط دستوری روتر بصورت عملی قسمت دوم
نحوه کار با یک روتر سیسکو و آشنائی با محیط دستوری روتر بصورت عملی قسمت سوم
آشنائی با Protocol Stack و پروتکل های مختلف در شبکه های کامپیوتری
آشنائی با Protocol Stack و پروتکل های مختلف در شبکه های کامپیوتری قسمت اول
آشنائی با Protocol Stack و پروتکل های مختلف در شبکه های کامپیوتری قسمت دوم
آشنائی با پروتکل های HTTP و HTTPS قسمت سوم
آشنائی با پروتکل های HTTP و HTTPS قسمت چهارم
آشنائی با پروتکل های FTP, TFTP, SFTP, VSFTP قسمت پنجم
آشنائی با پروتکل های FTP, TFTP, SFTP, VSFTP قسمت ششم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA )
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA ) قسمت اول
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA ) قسمت دوم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA ) قسمت سوم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA ) قسمت چهارم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA ) قسمت پنجم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA ) قسمت ششم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA )، تمرینات قسمت هفتم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA )، تمرینات قسمت هشتم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA) تمرینات - قسمت نهم
آشنائی کامل و حرفه ای با IPv4 (مرتبط با دوره CCNA) تمرینات - قسمت دهم
آشنائی کامل و حرفه ای با IP Address Classes
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN قسمت اول
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN - قسمت دوم
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN - قسمت سوم
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN - قسمت چهارم
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN - قسمت پنجم
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN - قسمت ششم
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN - قسمت هفتم
آشنائی کامل و حرفه ای با موضوع سابنتیگ Vlsm, Fslm و شرکت ICANN - قسمت هشتم
بررسی نحوه انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر در شبکه
بررسی نحوه انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر در شبکه قسمت اول
بررسی نحوه انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر در شبکه قسمت دوم
بررسی نحوه انتقال اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر در شبکه قسمت سوم
آشنائی حرفه ای با پروتکل های DNS, DHCP, SMTP, SNMP
آشنائی حرفه ای با پروتکل DNS و نحوه فعالیت آن در شبکه قسمت اول
آشنائی حرفه ای با پروتکل DNS و نحوه فعالیت آن در شبکه قسمت دوم
آشنائی حرفه ای با پروتکل DNS و نحوه فعالیت آن در شبکه قسمت سوم
آشنائی حرفه ای با پروتکل DHCP و نحوه فعالیت آن در شبکه قسمت اول
آشنائی حرفه ای با پروتکل DHCP و نحوه فعالیت آن در شبکه قسمت دوم
آشنائی حرفه ای با پروتکل SMTP و نحوه فعالیت آن در شبکه
آشنائی حرفه ای با پروتکل SNMP و نحوه فعالیت آن در شبکه قسمت اول
آشنائی حرفه ای با پروتکل SNMP و نحوه فعالیت آن در شبکه قسمت دوم
آشنائی حرفه ای با پروتکل SNMP و نحوه فعالیت آن در شبکه قسمت سوم
آشنائی حرفه ای با پروتکل های Telnet, SSH و ICMP
آشنائی حرفه ای با پروتکل های Telnet و SSH در شبکه
آشنائی حرفه ای با پروتکل ICMPو ابزارهای Pingو Trace Routeدر شبکه - قسمت اول
آشنائی حرفه ای با پروتکل ICMPو ابزارهای Pingو Trace Routeدر شبکه - قسمت دوم
بررسی Routing Table و نحوه فعالیت روترها برای انتقال ترافیک بین چندین شبکه و اینترنت
بررسی نحوه فعالیت روتر برای مسیردهی ترافیک یک شبکه به شبکه دیگر - قسمت اول
بررسی نحوه فعالیت روتر برای مسیردهی ترافیک یک شبکه به شبکه دیگر - قسمت دوم
بررسی نحوه فعالیت روتر برای مسیردهی ترافیک یک شبکه به شبکه دیگر - قسمت سوم
بررسی نحوه فعالیت روتر برای مسیردهی ترافیک یک شبکه به شبکه دیگر - قسمت چهارم
بررسی نحوه فعالیت روتر برای انتقال ترافیک بین دو شبکه و اینترنت – قسمت اول
بررسی نحوه فعالیت روتر برای انتقال ترافیک بین دو شبکه و اینترنت – قسمت دوم
بررسی نحوه فعالیت روتر برای انتقال ترافیک بین دو شبکه و اینترنت – قسمت سوم
بررسی نحوه فعالیت روتر برای انتقال ترافیک بین دو شبکه و اینترنت – قسمت چهارم
اجرای سناریوی ارتباط دو شبکه با یکدیگر با استفاده از یک Cisco Router بصورت عملی قسمت اول
اجرای سناریوی ارتباط دو شبکه با یکدیگر با استفاده از یک Cisco Router بصورت عملی قسمت دوم
اجرای سناریوی ارتباط دو شبکه با یکدیگر با استفاده از یک Cisco Router بصورت عملی قسمت سوم
اجرای سناریوی ارتباط دو شبکه مختلف در دو شهر با استفاده از دو Cisco Router بصورت عملی قسمت اول
اجرای سناریوی ارتباط دو شبکه مختلف در دو شهر با استفاده از دو Cisco Router بصورت عملی قسمت دوم
اجرای سناریوی ارتباط دو شبکه مختلف در دو شهر با استفاده از دو Cisco Router بصورت عملی قسمت سوم
آشنائی حرفه ای باDynamic Routing Protocols در تجهیزات سیسکو
آشنائی حرفه ای باDynamic Routing Protocols در تجهیزات سیسکو- قسمت اول
آشنائی حرفه ای باDynamic Routing Protocols در تجهیزات سیسکو- قسمت دوم
آشنائی حرفه ای باDynamic Routing Protocols در تجهیزات سیسکو- قسمت سوم
آشنائی حرفه ای باDynamic Routing Protocols در تجهیزات سیسکو- قسمت چهارم
آشنائی حرفه ای باDynamic Routing Protocols در تجهیزات سیسکو- قسمت پنجم
آشنائی حرفه ای باDynamic Routing Protocols در تجهیزات سیسکو- قسمت ششم
آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت اول
آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت دوم
آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت سوم
آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت چهارم
آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت پنجم
آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت ششم
آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت هفتم
آشنائی حرفه ای با روتینگ پروتکل OSPF در شبکه های مبتنی بر تجهیزات سیسکو – قسمت هشتم
اجرای سناریوی تنظیمات OSPF در روترهای سیسکو بصورت عملی قسمت اول
اجرای سناریوی تنظیمات OSPF در روترهای سیسکو بصورت عملی قسمت دوم
اجرای سناریوی تنظیمات OSPF در روترهای سیسکو بصورت عملی قسمت سوم
اجرای سناریوی تنظیمات OSPF در روترهای سیسکو بصورت عملی قسمت چهارم
آشنائی حرفه ای با vlan و ACL و کاربرد آنها در شبکه
آشنائی حرفه ای با vlan ها و کاربرد آنها در شبکه – قسمت اول
آشنائی حرفه ای با vlan ها و کاربرد آنها در شبکه – قسمت دوم
آشنائی حرفه ای با vlan ها و کاربرد آنها در شبکه – قسمت سوم
آشنائی حرفه ای با vlan ها و کاربرد آنها در شبکه – قسمت چهارم
آشنائی حرفه ای با vlan ها و کاربرد آنها در شبکه – قسمت پنجم
آشنائی حرفه ای با vlan ها و کاربرد آنها در شبکه – قسمت اول
آشنائی حرفه ای با vlan ها و کاربرد آنها در شبکه – قسمت دوم
تنظیم یک سویچ سیسکو برای ایجاد vlan های مختلف بصورت عملی – قسمت اول
تنظیم یک سویچ سیسکو برای ایجاد vlan های مختلف بصورت عملی – قسمت دوم
تنظیم یک سویچ سیسکو برای ایجاد vlan های مختلف بصورت عملی – قسمت سوم
آشنائی حرفه ای با Access Control List و کاربرد آن در تجهیزات سیسکو – قسمت اول
آشنائی حرفه ای با Access Control List و کاربرد آن در تجهیزات سیسکو – قسمت دوم
آشنائی حرفه ای با Access Control List و کاربرد آن در تجهیزات سیسکو
تنظیمAccess Control List در یک Cisco Router بصورت عملی – قسمت اول
تنظیمAccess Control List در یک Cisco Router بصورت عملی – قسمت دوم
نحوه راه اندازی NAT و Port Address Translation در یک روتر سیسکو بصورت عملی
نحوه راه اندازی Network Address Translation در یک روتر سیسکو بصورت عملی - قسمت اول
نحوه راه اندازی Network Address Translation در یک روتر سیسکو بصورت عملی - قسمت دوم
نحوه راه اندازی NAT و Port Address Translation در یک روتر سیسکو بصورت عملی
آشنائی حرفه ای با IPv6
آشنائی حرفه ای باIPv6- قسمت اول
آشنائی حرفه ای باIPv6- قسمت دوم
آشنائی حرفه ای باIPv6- قسمت سوم
آشنائی حرفه ای باIPv6- قسمت چهارم
آشنائی حرفه ای باIPv6- قسمت پنجم
آشنائی حرفه ای باIPv6- قسمت ششم
آشنائی حرفه ای باIPv6- قسمت هفتم
تنظیم IPv6 در روترهای سیسکو و کامپیوترهای شبکه بصورت عملی
آشنائی حرفه ای با موضوع Wireless LAN, MAN, WAN و استانداردهای مرتبط
آشنائی حرفه ای با موضوع Wireless LAN, MAN, WAN و استانداردهای مرتبط – قسمت اول
آشنائی حرفه ای با موضوع Wireless LAN, MAN, WAN و استانداردهای مرتبط – قسمت دوم
آشنائی حرفه ای با موضوع Wireless LAN, MAN, WAN و استانداردهای مرتبط – قسمت سوم
دوره CCNP
دوره آموزشی
Routing - روتینگ
آشنائی با دوره CCNP Routing، مفاهیم Route, Router, CEF, CAM, STP, Congestion, Convergence
آشنائی با دوره CCNP Routing، مفاهیم Route, Router, CEF, CAM قسمت اول
آشنائی با دوره CCNP Routing، مفاهیم Route, Router, CEF, CAM قسمت دوم
مفاهیم Route, Router, STP, Congestion قسمت سوم
مفاهیم Route Convergence, Weighted Fair Queuing قسمت چهارم
صفات یک شبکه Reliable قسمت پنجم
آشنائی اولیه با مفاهیم Dynamic Routing Protocol و طراحی فیزیکی شبکه قسمت ششم
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت اول
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت دوم
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت سوم
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت چهارم
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت پنجم
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت ششم
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت هفتم
آشنائی با Static Routes و نحوه برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از چند روتر قسمت هشتم
پروژه عملی استفاده از OSPF در برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از روتر ها
پروژه عملی استفاده از OSPF در برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از روتر ها - قسمت اول
پروژه عملی استفاده از OSPF در برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از روتر ها - قسمت دوم
پروژه عملی استفاده از OSPF در برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از روتر ها - قسمت سوم
پروژه عملی استفاده از OSPF در برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از روتر ها - قسمت چهارم
پروژه عملی استفاده از OSPF در برقراری ارتباط دو شبکه با استفاده از روتر ها - قسمت پنجم
آشنائی با پروتکل EIGRP
آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت اول
آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت دوم
آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت سوم
آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت چهارم
آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت پنجم
آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت ششم
آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت هفتم
آشنائی با پروتکل EIGRP - قسمت هشتم
آشنائی عملی با پروتکل EIGRP
آشنائی عملی با پروتکل EIGRP - قسمت اول
آشنائی عملی با پروتکل EIGRP - قسمت دوم
آشنائی عملی با پروتکل EIGRP - قسمت سوم
آشنائی عملی با پروتکل EIGRP - قسمت جهارم
آشنائی عملی با پروتکل EIGRP - قسمت پنجم
آشنائی عملی با پروتکل EIGRP - قسمت ششم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت اول
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت دوم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت سوم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت چهارم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت پنجم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت ششم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت هفتم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت هشتم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت نهم
آشنائی با پروتکل داینامیک BGP -قسمت دهم
CCSP
CCNP
Linux
لینوکس مقدماتی
دوره آموزشی
لینوکس مقدماتی
تاریخچه لینوکس، مفهوم Open Source و ساختار سیستم عامل ها
مقدمه ای بر لینوکس قسمت اول
مقدمه ای بر لینوکس قسمت دوم
مقدمه ای بر لینوکس قسمت سوم
معرفی Linux Pear 5 و آشنائی با محیط گرافیکی قدرتمند آن
بررسی API and Kernel Support و Unix Directory Structure
بررسی API and Kernel Support و Unix Directory Structure قسمت اول
بررسی API and Kernel Support و Unix Directory Structure قسمت دوم
نحوه نصب لینوکس در محیط مجازی برای شروع کار
نصب لینوکس در محیط مجازی برای شروع کار و بررسی حرفه ای مراحل آن
آشنائی با مستندات Linux و معرفی RedHat Linux
آشنائی با مستندات Linux
معرفی RedHat Linux
آشنائی با Linux CLI, Basic Commands, GUI and xWindows
آشنائی با Linux CLI and Basic Command قسمت اول
آشنائی با Linux CLI and Basic Command قسمت دوم
آشنائی با Linux GUI and xWindows
آشنائی و نحوه کار با VI Text Editor, Linux File Systems
آشنائی و نحوه کار با Text Editor در لینوکس
آشنائی و نحوه کار با Linux File Systems قسمت اول
آشنائی با Journal and non Journal File Systems قسمت دوم
مقایسه Ext3 and Ext4 File Systems
آشنائی و کار عملی با DATA Permission, RWX Structure, Linux Basic Permission
آشنائی و کار عملی با DATA Permission, RWX Structure, Linux Basic Permission
آشنائی و کار عملی با Basic Disk Commands و Mount Options
آشنائی با Basic Disk Commands برای مدیریت هارد دیسک ها در لینوکس
آشنائی با Mount Options در Linux
آشنائی و کار عملی با Users and Groups در لینوکس
آشنائی و کار عملی با Users and Groups در لینوکس قسمت اول
آشنائی و کار عملی با Users and Groups در لینوکس قسمت دوم
آشنائی و کار عملی با Users and Groups در لینوکس قسمت سوم
آشنائی و کار عملی با I/O Redirection و Redirection Rule
آشنائی و کار عملی با I/O Redirection و Redirection Rule
کار عملی نحوه کرک پسوردهای مرتبط با یوزرهای ویندوز و مقایسه با لینوکس
Windows Account Cracking and Compare with Linux
نحوه alongside or Dual Boot Installation ویندوز و لینوکس در یک کامپیوتر
نحوه alongside or Dual Boot Installation ویندوز و لینوکس در یک کامپیوتر قسمت اول
نحوه alongside or Dual Boot Installation ویندوز و لینوکس در یک کامپیوتر قسمت دوم
تنظیمات IP بصورت GUI و نحوه اضافه کردن Local and Network Printer در لینوکس
تنظیمات IP Address بصورت GUI در Linux
نحوه اضافه کردن پرینتر در لینوکس و تنظیمات مرتبط با DNS, DHCP, NTP و Alias
نحوه اضافه کردن پرینتر در لینوکس Local and Network Mode
تنظیمات مرتبط با DNS, DHCP, NTP و Alias در کلاینت
آشنائی با Linux Boot Loader, Boot Process و مقایسه BSD Style با System V
آشنائی با Linux Boot Loader و تنظیمات مرتبط
آشنائی با Linux Boot Process قسمت اول
آشنائی با Linux Boot Process و مقایسه BSD Style با System V قسمت دوم
آشنائی با سیستم مدیریت فایل ها و مفاهیم فایروال در لینوکس
آشنائی با سیستم مدیریت فایل ها در لینوکس قسمت اول
آشنائی با سیستم مدیریت فایل ها در لینوکس قسمت دوم
آشنائی با مفاهیم فایروال در لینوکس
آشنائی با Linux IPTables
مدیریت و کامپایل کرنل در لینوکس Kernel Compiling
مدیریت و کامپایل کرنل در لینوکس Kernel Compiling قسمت اول
مدیریت و کامپایل کرنل در لینوکس Kernel Compiling قسمت دوم
Linux Module Management
تنظیمات شبکه، مدیریت فایل های کانفیگ و Process ها از طریق محیط CLI در لینوکس
تنظیمات شبکه از طریق محیط CLI در لینوکس
مدیریت فایل های مرتبط با تنظیمات لینوکس Special Files
مدیریت Process ها در لینوکس
آشنائی با Runlevel ها و مدیریت سرویس های لینوکس
آشنائی با Runlevel ها در لینوکس بهمراه کارهای عملی مرتبط
آشنائی با مدیریت سرویس ها در لینوکس و تست آن با راه اندازی سرویس httpd
لینوکس پیشرفته
دوره آموزشی
لینوکس پیشرفته
آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور
آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور - قسمت اول
آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور - قسمت دوم
آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور - قسمت سوم
آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور- قسمت چهارم
آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور- قسمت پنجم
آشنائی با وب سرور Apache و نحوه کار کرد این وب سرور- قسمت ششم
آشنائی با UTM ها و بررسی ابزار Endian
آشنائی با UTM ها و بررسی ابزار Endian - قسمت اول
آشنائی با UTM ها و بررسی ابزار Endian - قسمت دوم
آشنائی با UTM ها و بررسی ابزار Endian - قسمت سوم
آشنائی با نحوه عملکرد ابزار Endian
آشنائی با نحوه عملکرد ابزار Endian - قسمت اول
آشنائی با نحوه عملکرد ابزار Endian - قسمت دوم
آشنائی با نحوه عملکرد ابزار Endian - قسمت سوم
آشنائی با پروتکل HTTP و موارد مرتبط با این پروتکل
آشنائی با پروتکل HTTP و موارد مرتبط با این پروتکل - قسمت اول
آشنائی با پروتکل HTTP و موارد مرتبط با این پروتکل - قسمت دوم
آشنائی با پروتکل HTTP و موارد مرتبط با این پروتکل - قسمت سوم
آشنائی و نحوه استفاده از ابزار OPHCRACK
آشنائی و نحوه استفاده از ابزار OPHCRACK - قسمت اول
آشنائی و نحوه استفاده از ابزار OPHCRACK - قسمت دوم
آشنائی و نحوه استفاده از ابزار OPHCRACK - قسمت سوم
نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server
نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت اول
نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت دوم
نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت سوم
نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت جهارم
نصب و راه اندازی Qmail به منظور ایجاد یک Mail Server - قسمت پنجم
مجازی سازی
ویرچوال باکس
دوره آموزشی
دوره آموزشی
آشنائی با نرم افزار Virtual Box و نحوه نصب آن جهت تمرین و اجرای سناریوهای مختلف
آشنائی با نرم افزار Virtual Box و نحوه نصب آن جهت تمرین و اجرای سناریوهای مختلف
نحوه تنظیم، راه اندازی و استفاده از Virtual Box بصورت حرفه ای
نحوه تنظیم، راه اندازی و استفاده از Virtual Box بصورت حرفه ای قسمت اول
نحوه نصب ویندوز 7، ایجاد کارت های شبکه و سایر تنظیمات ضروری در Virtual Box قسمت دوم
نحوه نصب ویندوز 7، ایجاد کارت های شبکه و سایر تنظیمات ضروری در Virtual Box قسمت سوم
VMware 5.1
Vsphere 5.1
Installation , Configuration , Managment
Optimize and Scale
Design
Hyper-V
ESX/ESXi
XEN Citrix
شبکه
مایکروسافت
MCITP R2
دوره آموزشی ویندوز 7 بصورت حرفه ای
آشنائی با مفاهیم اولیه و تجهیزات شبکه
سری جدید: آشنائی با تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد یک شبکه استاندارد و ساده قسمت سوم
جدید: آشنائی با لایه های Application, Presentation, Session, Transport از 7 لایه OSI با فرمتی متفاوت
جدید: آشنائی با لایه های Network, Datalink, Physical از 7 لایه OSI و لایه های TCP/IP قسمت اول
جدید: آشنائی با لایه های Network, Datalink, Physical از 7 لایه OSI و لایه های TCP/IP قسمت دوم
جدید: آشنائی با نحوه عملکرد سویچ و برنامه Packet Tracer
جدید: تست عملکرد سویچ و تنظیم برنامه Packet Tracer
آدرس دهی منطقی و سابنتینگ IPv4
آشنائی با مفاهیم اولیه آدرسهای منطقی
آشنائی با Octet ها و ترجمه دسیمال به باینری و بالعکس
آشنائی با مشخه های Network و Host و همچنین نحوه عملکرد Subnet Mask
آشنائی با قوانین IP Address، نحوه تشخیص Network ID با استفاده از AND، آدرس Broadcast و Net ID
نحوه تشخیص Net ID دو IP Address متفاوت با Subnet Mask غیرمعمول
تعریف و شناسائی IP Address های Public, Private و آدرس Loopback
نحوه Subnetting و مهار ترافیک Broadcast در شبکه قسمت اول
نحوه Subnetting و مهار ترافیک Broadcast در شبکه قسمت دوم
نحوه Subnetting و مهار ترافیک Broadcast در شبکه قسمت سوم
آشنائی با IP Address Classes، نکات مهم و کاربردی مرتبط قسمت اول
آشنائی با IP Address Classes، نکات مهم و کاربردی مرتبط قسمت دوم
مفاهیم مسیریابی در شبکه Routing Basics
آشنائی با مفاهیم LAN-MAN-WAN، دستور Route Print، جدول مسیریابی Routing Table و تعریف Gateway
آشنائی مقدماتی با Interface List، Active Routes Details
آشنائی با ساختار فیزیکی و منطقی ارتباط کامپیوترهای دو سابنت با یکدیگر و بررسی جدول مسیریابی قسمت اول
آشنائی با ساختار فیزیکی و منطقی ارتباط کامپیوترهای دو سابنت با یکدیگر و بررسی جدول مسیریابی قسمت دوم
تنظیمات کلاینت ها در دو سابنت، تنظیم ساده یک روتر سیسکو، تشخیص Gateway صحیح قسمت اول
تنظیمات کلاینت ها در دو سابنت، تنظیم ساده یک روتر سیسکو، تشخیص Gateway صحیح قسمت دوم
آشنائی با Network, Host, Default Routes و نحوه عملکرد آنها قسمت اول
آشنائی با Network, Host, Default Routes و نحوه عملکرد آنها قسمت دوم
نحوه اضافه کردن یک Network Route بداخل Routing Table از طریق Command Line قسمت اول
نحوه اضافه کردن یک Network Route بداخل Routing Table از طریق Command Line قسمت دوم
نحوه راه اندازی و تنظیم روتینگ در ویندوز سرور 2008 و آشنائی با نحوه کار دستور Tracert
نحوه پاک کردن یک Route از Routing Table با استفاده از Route Delete و تنظیم Default Gateway بجای Network Route
سرویس Telnet و دستور Netsh و نحوه کار با آنها
آشنائی با سرویس Telnet و دستور Netsh با استفاده از یک سناریو عملی
نحوه راه اندازی و تنظیم سرویس Telnet و نحوه برقراری ارتباط بین دو کامپیوتر با استفاده از دستور Telnet
نحوه تنظیم کامپیوتر ریموت با استفاده از ارتباط Telnet و دستور Netsh
سرویس های مرتبط با ترجمه اسم به IP آدرس و برعکس
آشنائی با فایل Hosts و نحوه عملکرد آن
آشنائی با سرویس NetBIOS و نحوه عملکرد آن
تست DHCP Client و عملکرد NetBIOS Service در شبکه
نصب و راه اندازی WINS و تنظیم Node Types های مرتبط در DHCP
تست عملکرد سرویس WINS و DHCP برروی کلاینت
نصب و راه اندازی DNS Server و آشنائی با مفاهیم Domain Name
آشنائی با تنظیمات Forward Lookup Zone و انواع Zone ها
تنظیم و راه اندازی Forward Lookup Zone در DNS
نحوه تنظیم و راه اندازی Reverse Lookup Zone در DNS
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه،DHCP
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت اول
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت دوم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت سوم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت چهارم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت پنجم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت ششم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت هفتم
تست DHCP Client و عملکرد NetBIOS Service در شبکه
نصب و راه اندازی WINS و تنظیم Node Types های مرتبط در DHCP
تست عملکرد سرویس WINS و DHCP برروی کلاینت
تفاوت های بین Workgroup و Domain
تفاوت های بین Workgroup و Domain قسمت اول
تفاوت های بین Workgroup و Domain قسمت دوم
انواع یوزرها و گروه های موجود در Local Security Database
انواع یوزرها در LSD ویندوز 7 و سرور
آشنائی با گروه های Local Built-in و خصوصیات آنها
آشنائی با گروه های System Built-in و خصوصیات آنها
انواع فایل سیستم ها
آشنائی با انواع فایل سیستم ها FAT, FAT32, ,exFAT, NTFS و امکانات آنها
نحوه تبدیل FAT32 به NTFS و آشنائی با امکانات exFAT
تنظیم سطوح دسترسی کاربران به اطلاعات و اشتراک منابع
آشنائی با ACL, ACE and Inheritance و تنظیمات آنها
آشنائی با NTFS Permissions و ایجاد یک فولدر خصوصی برای کاربر
آشنائی با NTFS Permissions و ایجاد یک فولدر عمومی برای کاربران
آشنائی با Share Permissions و ایجاد یک Share Folder
بررسی صحت تنظیمات یک فولدر share شده
ایجاد MAP Network Drive و آشنائی با دستور Net use
ادامه موضوع MAP Network Drive تنظیمات تکمیلی
ادامه موضوع MAP Network Drive توضیحات تکمیلی
کنترل فضای هارد دیسک با تعیین ظرفیت مجاز برای استفاده کاربران
آشنائی با Disk Quota و تنظیمات اولیه - قسمت اول
نحوه تنظیم و راه اندازی Disk Quota و توضیحات بخشهای مختلف آن - قسمت دوم
تست عملکرد Disk Quota و تنظیمات تکمیلی - قسمت سوم
انواع کشینگ و دسترسی آفلاین به اطلاعات در ویندوز 7
نحوه تنظیم و استفاده از Cache و Offline Files در Shared Folders و کلاینت ها - قسمت اول
نحوه تنظیم و استفاده از Cache و Offline Files در Shared Folders و کلاینت ها - قسمت دوم
نحوه تنظیم و استفاده از Cache و Offline Files در Shared Folders و کلاینت ها - قسمت سوم
آشنائی با Local and Domain Group Policies، تفاوت ها، ترفندها و تنظیم موارد کاربردی و مهم
آشنائی با Local and Domain Group Policies، تفاوت ها و نحوه عملکرد آنها - قسمت اول
آشنائی با Local and Domain Group Policies، تفاوت ها و نحوه عملکرد آنها - قسمت دوم
آشنائی با بخش های Computer and User Configuration در Local Policy و نحوه اعمال شدن آنها
نحوه استفاده از mmc برای اعمال Policy به گروه ها و کاربران خاص در Workgroup
آشنائی با مفاهیم Auditing و آماده سازی ویندوز برای اجرای سناریو عملی مرتبط
تنظیم و راه اندازی Audit Object Access در ویندوز 7 و توضیحات تکمیلی
نحوه مدیریت Security Events و تنظیم پالیسی های مرتبط با Auditing
نحوه تنظیم Auditing برای گزارش گیری از رویدادهای مختلف ویندوز
آشنائی با مفاهیم Auditing و آماده سازی ویندوز برای اجرای سناریو عملی مرتبط
تنظیم و راه اندازی Audit Object Access در ویندوز 7 و توضیحات تکمیلی
نحوه ایجاد وقایع متنوع و مرتبط و همچنین تست عملکرد تنظیمات انجام شده
آشنائی با Event Viewer و نحوه مشاهده رویدادهای ثبت شده توسط سیستم Auditing
نحوه مدیریت Security Events و تنظیم پالیسی های مرتبط با Auditing
نحوه کدگذاری اطلاعات با استفاده از امکانات EFS
نحوه کدگذاری اطلاعات با استفاده از امکانات EFS قسمت اول
نحوه کدگذاری اطلاعات با استفاده از امکانات EFS قسمت دوم
نحوه کدگذاری اطلاعات با استفاده از امکانات EFS قسمت سوم
نحوه کدگذاری اطلاعات با استفاده از امکانات EFS قسمت چهارم
آشنائی با MMC و نحوه کار با آن جهت ایجاد جعبه ابزار
نحوه استفاده از mmc برای اعمال Policy به گروه ها و کاربران خاص در Workgroup
آشنائی با Microsoft Management Console و نحوه ایجاد و مدیریت کنسول های مختلف - قسمت اول
آشنائی با Microsoft Management Console و نحوه ایجاد و مدیریت کنسول های مختلف - قسمت دوم
آشنائی با مرکز مدیریت ویندوز و توضیحات بخشهای مهم
آشنائی با Computer Management و مدیریت سایر کامپیوترهای شبکه در Workgroup
آشنائی با مفاهیم ویندوز فایروال و تنظیمات امنیتی
آشنائی با مفاهیم Windows 7 Firewall، Protocols, Ports
آشنائی با مفاهیم Exception و توضیحات تکمیلی Protocols, Ports and Socket
نحوه ایجاد یک Exception ساده در Windows 7 Firewall و آشنائی با پروفایل های Firewall
نحوه تنظیم فایروال ویندوز 7 در حالت Advanced و ایجاد یک Inbound Rule - قسمت اول
نحوه تنظیم فایروال ویندوز 7 در حالت Advanced و ایجاد یک Inbound Rule - قسمت دوم
نحوه راه اندازی و استفاده از Remote Assistance
آشنائی با مفاهیم و امکانات Remote Assistance در ویندوز 7
نحوه راه اندازی و تنظیم Remote Assistance در ویندوز 7، Helping and Helped Computers
نحوه کار با Remote Assistance و Remote Control از طریق کامپیوتر Help Desk
آشنائی با مفاهیم Branch Cache در شبکه
آشنائی اولیه با مفاهیم Branch Cache در شبکه
نحوه راه اندازی و استفاده از امکانات RDC و نرم افزارهای مشابه
آشنائی با نحوه عملکرد Remote Desktop و موارد امنیتی آن
نحوه فعال کردن Remote Desktop و تنظیمات Remote Desktop Connection
نحوه تنظیم بخش Local Resources و امکانات Mapping در Remote Desktop Connection
نحوه تنظیم بخشهای Programs و Experience در Remote Desktop Connection
نحوه کار با Remote Desktop Connection و برقراری ارتباط با Remote Host Computer
نحوه راه اندازی ICS و NAT برای دسترسی کاربران شبکه به اینترنت
آشنائی با امکانات اولیه و نحوه فعالیت Network Address Translation و تعریف صحیح IP Address های Public و Private - قسمت اول
آشنائی با نحوه فعالیت Network Address Translation و تعریف Interface های Public و Private - قسمت دوم
راه اندازی و تنظیم NAT بر روی سرور 2008 و توضیحات تکمیلی در مورد DNS و DHCP - قسمت سوم
تست تنظیمات انجام شده در NAT، مشاهده نتیجه کار، Mapping Table و تست Tracert - قسمت چهارم
نحوه اتصال از راه دور به یک کامپیوتر با استفاده از AIC
نحوه اتصال از راه دور به یک کامپیوتر با استفاده از AIC، قسمت اول
نحوه اتصال از راه دور به یک کامپیوتر با استفاده از AIC، قسمت دوم
نحوه اتصال از راه دور به یک کامپیوتر با استفاده از AIC، قسمت سوم
راه اندازی پرینت سرور و کنترل سخت افزارهای متصل به کامپیوتر
آشنائی با مفاهیم Printers and Devices و نحوه راه اندازی Print Server در شبکه - قسمت اول
آشنائی با مفاهیم Printers and Devices و نحوه راه اندازی Print Server در شبکه - قسمت دوم
آشنائی با مفاهیم Printers and Devices و نحوه راه اندازی Print Server در شبکه - قسمت سوم
آشنائی با مفاهیم Printers and Devices و نحوه راه اندازی Print Server در شبکه - قسمت چهارم
آشنائی با مفاهیم Printers and Devices و نحوه راه اندازی Print Server در شبکه - قسمت پنجم
آشنائی با مفاهیم Printers and Devices و نحوه راه اندازی Print Server در شبکه - قسمت ششم
آشنائی با مفاهیم Printers and Devices و نحوه راه اندازی Print Server در شبکه - قسمت هفتم
آشنائی با مفاهیم Printers and Devices و نحوه راه اندازی Print Server در شبکه - قسمت هشتم
نحوه تهیه بکاپ از ویندوز و نحوه ایجاد هارد دیسک های مجازی Virtual Hard Disk در ویندوز 7
آشنائی با هارد دیسک های مجازی Virtual Hard Disks و نحوه ایجاد آنها - قسمت اول
آشنائی با هارد دیسک های مجازی Virtual Hard Disks و نحوه ایجاد آنها - قسمت دوم
نحوه بکاپ گیری از ویندوز و ذخیره آن برروی Virtual Hard Disk
مدیریت هارد دیسک های سخت افزاری و مجازی
آشنائی با هارد دیسک های مجازی Virtual Hard Disks و نحوه ایجاد آنها - قسمت اول
آشنائی با هارد دیسک های مجازی Virtual Hard Disks و نحوه ایجاد آنها - قسمت دوم
نحوه نصب ویندوز از طریق شبکه با استفاده از MDT
نحوه نصب ویندوز 7 از طریق شبکه با استفاده از Microsoft Deployment Toolkit و ایجاد یک Bootable Flash Memory قسمت اول
آشنائی و نحوه نصب WAIK و تنظیم Microsoft Deployment Toolkit برای ایجاد Deployment Share قسمت دوم
نحوه ایمپورت سیستم عامل ویندوز 7 بداخل Deployment Share در MDT قسمت سوم
نحوه ایجاد یک تسک و تنظیم بخشهای کاربردی آن در Deployment Share برای نصب ویندوز از طریق شبکه قسمت چهارم
نحوه ایجاد LiteTouchPE برای بوت کامپیوتر از طریق شبکه و یا Removable Media قسمت پنجم
بوت یک کامپیوتر بدون سیستم عامل با استفاده از LiteTouchPE و اتصال آن با Deployment Share قسمت ششم
نصب ویندوز بر روی Target کامپیوتر از طریق شبکه با استفاده از تسک ایجاد شده در MDT قسمت هفتم
مشاهده نتیجه نصب ویندوز از طریق شبکه بدون صدا بهمراه توضیح متنی قسمت هشتم
دوره آموزشی ویندوز سرور 2008 اکتیو دایرکتوری
آشنائی با مفاهیم اکتیو دایرکتوری و دامین در ساختار شبکه
آشنائی با مفاهیم شبکه های دامین و امکانات اکتیو دایرکتوری
آشنائی با ساختار Forest, Domain, Tree, Child
آشنائی با مفاهیم تراست های داخل یک فارست و کاربرد آنها
آشنائی با انواع تراست های مابین دو فارست External and Forest Trusts
نصب و راه اندازی Active Directory Domain Service
نحوه نصب و راه اندازی حرفه ای اکتیو دایرکتوری در شبکه قسمت اول
نکات مهم در نصب و راه اندازی حرفه ای اکتیو دایرکتوری قسمت دوم
تنظیمات اولیه ویندوز سرور 2008 برای نصب اکتیو دایرکتوری قسمت سوم
تنظیمات هارد دیسک ها برای نصب اکتیو دایرکتوری قسمت چهارم
تنظیمات هارد دیسک ها برای نصب اکتیو دایرکتوری قسمت پنجم
نصب اکتیو دایرکتوری با استفاده از Server Manager در Win Server 2008 R2 قسمت ششم
نصب اکتیو دایرکتوری با استفاده از Server Manager در Win Server 2008 R2 قسمت هفتم
توضیحات بخشهای مختلف ویزارد نصب اکتیو دایرکتوری قسمت هشتم
توضیحات بخشهای مختلف ویزارد نصب اکتیو دایرکتوری قسمت نهم
توضیحات بخشهای مختلف ویزارد نصب اکتیو دایرکتوری و آشنائی با Global Catalog قسمت دهم
توضیحات بخشهای مختلف ویزارد نصب اکتیو دایرکتوری و آشنائی با Global Catalog قسمت یازدهم
تکمیل مراحل نصب، مشاهده محل ذخیره اطلاعات اکتوی دایرکتوری و آشنائی با DSRM قسمت دوازدهم
نصب و راه اندازی Child Domain Controller و New Domain Tree in an existing Forest
نحوه نصب و راه اندازی Child Domain Controller و مباحث DNS ئی مرتبط قسمت اول
نحوه نصب و راه اندازی Child Domain Controller و مباحث DNS ئی مرتبط قسمت دوم
نحوه نصب و راه اندازی Child Domain Controller و مباحث DNS ئی مرتبط قسمت سوم
نحوه نصب و راه اندازی Child Domain Controller و مباحث DNS ئی مرتبط قسمت چهارم
نحوه نصب و راه اندازی New Domain Tree در Forest موجود و مباحث DNS ئی مرتبط قسمت اول
نحوه نصب و راه اندازی New Domain Tree در Forest موجود و مباحث DNS ئی مرتبط قسمت دوم
نحوه نصب و راه اندازی New Domain Tree در Forest موجود و مباحث DNS ئی مرتبط قسمت سوم
نحوه نصب و راه اندازی New Domain Tree در Forest موجود و مباحث DNS ئی مرتبط قسمت چهارم
نصب و راه اندازی DHCP و WINS
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت اول
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت دوم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت سوم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت چهارم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت پنجم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت ششم
سرویس توزیع IP آدرس و تنظیمات TCP/IP در شبکه قسمت هفتم
تست DHCP Client و عملکرد NetBIOS Service در شبکه
نصب و راه اندازی WINS و تنظیم Node Types های مرتبط در DHCP
تست عملکرد سرویس WINS و DHCP برروی کلاینت
نحوه ایجاد و کار با آبجکت های OU, User, Computer, Group و Join a computer to the Domain بصورت حرفه ای
اولین لاگین به Domain Controller و توضیحات تکمیلی پس از نصب اکتیو دایرکتوری قسمت اول
آشنائی با Active Directory Users and Computer و Administrative Center قسمت دوم
نحوه ایجاد Organizational Unit و User در Active Directory Administrative Center قسمت سوم
توضیحات بخشهای مختلف ایجاد یک کاربر در AD Administrative Center قسمت چهارم
توضیحات بخشهای مختلف ایجاد یک کاربر در AD Administrative Center و آشنائی با محیط CLI قسمت پنجم
نحوه ایجاد یک User در داخل Active Direcctory با استفاده از محیط Command Line قسمت ششم
نحوه ایجاد کاربر در اکتیو دایرکتوری با استفاده از محیط CLI و Batch File قسمت هفتم
آشنائی با Computer Account در Domain و نحوه تنظیم Pre-Stage Computer Account قسمت هشتم
نحوه ایجاد Pre-Stage Computer Account و آشنائی با اکانت Joiner قسمت نهم
نحوه ارائه اختیارات Join a Computer to the Domain به یک کاربر با استفاده از Delegation قسمت دهم
آماده سازی کامپیوتر برای Join کردن به Domain و توضیحات مرتبط قسمت اول
توضیحات Join یک کامپیوتر به Domain با استفاده از بخش Network ID قسمت دوم
توضیحات Join یک کامپیوتر به Domain با استفاده از بخش Network ID قسمت سوم
نحوه Join کردن یک کامپیوتر به Domain با استفاده از بخش Network ID قسمت چهارم
نحوه Join کردن یک کامپیوتر به Domain با استفاده از بخش Network ID و مشاهده اطلاعات کامپیوتر در AD و DNS قسمت پنجم
ایجاد Policy های مختلف در GPMC و لینک آنها به Organizational Units در Active Directoy
تست Login کاربر به Domain در کامپیوتر Join شده، مشاهده عضویت کاربر دامین در گروه های لوکال و آشنائی با Local Profiles
نحوه راه اندازی انواع Roaming Profiles برای کاربران دامین
نحوه ایجاد رومینگ پروفایل بصورت حرفه ای در شبکه های دامین، Roaming Profiles قسمت اول
نحوه ایجاد رومینگ پروفایل بصورت حرفه ای در شبکه های دامین، Roaming Profiles قسمت دوم
نحوه ایجاد رومینگ پروفایل بصورت حرفه ای در شبکه های دامین و تنظیمات Policy مرتبط قسمت سوم
نحوه ایجاد رومینگ پروفایل بصورت حرفه ای در شبکه های دامین، Roaming Profiles قسمت چهارم
نحوه ریدایرکت کردن فولدرهای داخل پروفایل به پارتیشن و یا سروری دیگر
نحوه ریدایرکت کردن فولدرهای داخل پروفایل به پارتیشن و یا سروری دیگر با استفاده از Home Folder قسمت اول
نحوه ریدایرکت کردن فولدرهای داخل پروفایل به پارتیشن و یا سروری دیگر با استفاده از Policy قسمت دوم
نحوه Folder Redirection در شبکه های دامین با استفاده از Home Folder و Policy قسمت سوم
آشنائی با انواع گروه های اکتیو دایرکتوری و عملکرد آنها
آشنائی با انواع گروه های اکتیو دایرکتوری و عملکرد آنها قسمت اول
آشنائی با انواع گروه های اکتیو دایرکتوری و عملکرد آنها قسمت دوم