Skip Navigation Links
معماری
دوره آموزشی

در این دوره با مقدمات و شرایط استفاده از دوربین های مخصوص Vray آشن خواهیم شد.

0 Video 00h 00m 00s رایگان سبد خرید شما

در این دوره با دوربین Vray Physical Camera آشنا خواهیم شد.

0 Video 00h 00m 00s رایگان سبد خرید شما

در این دوره با Vray Dome Camera و هحوه استفاده از آن آشنا خواهیم شد

0 Video 00h 00m 00s رایگان سبد خرید شما


بازگشت