Skip Navigation Links
عمران

بررسی مقدمات نقشه کشی

در این دوره آموزشی با یک نقشه بسیار بسیار ساده شروع میکنم و مقدمات نقشه کشی را با هم بررسی میکنیم . لازم به ذکر است مطالعه این دوره هم برای دوره صنعتی و هم برای دوره نقشه کشی ساختمانی الزامی میباشد چرا که دستوراتی که در این گام بررسی می شنوند در گام دیگر بررسی نمی شوند.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی با یک نقشه بسیار بسیار ساده شروع میکنم و مقدمات نقشه کشی را با هم بررسی میکنیم . لازم به ذکر است مطالعه این دوره هم برای دوره صنعتی و هم برای دوره نقشه کشی ساختمانی الزامی میباشد چرا که دستوراتی که در این گام بررسی می شنوند در گام دیگر بررسی نمی شوند.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 56s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با یک نقشه بسیار بسیار ساده شروع میکنم و مقدمات نقشه کشی را با هم بررسی میکنیم . لازم به ذکر است مطالعه این دوره هم برای دوره صنعتی و هم برای دوره نقشه کشی ساختمانی الزامی میباشد چرا که دستوراتی که در این گام بررسی می شنوند در گام دیگر بررسی نمی شوند.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 08m 25s 999 ت سبد خرید شما


بازگشت