Skip Navigation Links
عمران

آشنائی با گیره های کمکی(Osnap) در نرم افزار AutoCAD

گیره های کمکی یکی از ابزار بسیار مهم و حیاتی در نرم افزار AutoCAD میباشد که به کمک این ابزار ما می توانیم به صورت دقیق طراحی مورد نظر خود را انجام دهیم و اهمیت این مطلب تا جائی است که بدون فرا گیری این مطلب قادر به طراحی دقیق در نرم افزار AutoCAD نخواهیم بود. در این ویدیوی آموزشی به بررسی این مطلب و همچنین به نحوه کار با این ابزار قدرتمند را نرم افزار AutoCAD خواهیم پرداخت.

کلیپ ها

گیره های کمکی یکی از ابزار بسیار مهم و حیاتی در نرم افزار AutoCAD میباشد که به کمک این ابزار ما می توانیم به صورت دقیق طراحی مورد نظر خود را انجام دهیم و اهمیت این مطلب تا جائی است که بدون فرا گیری این مطلب قادر به طراحی دقیق در نرم افزار AutoCAD نخواهیم بود. در این ویدیوی آموزشی به بررسی این مطلب و همچنین به نحوه کار با این ابزار قدرتمند را نرم افزار AutoCAD خواهیم پرداخت.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 02s 699 ت سبد خرید شما


گیره های کمکی یکی از ابزار بسیار مهم و حیاتی در نرم افزار AutoCAD میباشد که به کمک این ابزار ما می توانیم به صورت دقیق طراحی مورد نظر خود را انجام دهیم و اهمیت این مطلب تا جائی است که بدون فرا گیری این مطلب قادر به طراحی دقیق در نرم افزار AutoCAD نخواهیم بود. در این ویدیوی آموزشی به بررسی این مطلب و همچنین به نحوه کار با این ابزار قدرتمند را نرم افزار AutoCAD خواهیم پرداخت.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 59s 699 ت سبد خرید شما


گیره های کمکی یکی از ابزار بسیار مهم و حیاتی در نرم افزار AutoCAD میباشد که به کمک این ابزار ما می توانیم به صورت دقیق طراحی مورد نظر خود را انجام دهیم و اهمیت این مطلب تا جائی است که بدون فرا گیری این مطلب قادر به طراحی دقیق در نرم افزار AutoCAD نخواهیم بود. در این ویدیوی آموزشی به بررسی این مطلب و همچنین به نحوه کار با این ابزار قدرتمند را نرم افزار AutoCAD خواهیم پرداخت.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 02s 699 ت سبد خرید شما


گیره های کمکی یکی از ابزار بسیار مهم و حیاتی در نرم افزار AutoCAD میباشد که به کمک این ابزار ما می توانیم به صورت دقیق طراحی مورد نظر خود را انجام دهیم و اهمیت این مطلب تا جائی است که بدون فرا گیری این مطلب قادر به طراحی دقیق در نرم افزار AutoCAD نخواهیم بود. در این ویدیوی آموزشی به بررسی این مطلب و همچنین به نحوه کار با این ابزار قدرتمند را نرم افزار AutoCAD خواهیم پرداخت.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 08m 51s رایگان سبد خرید شما


بازگشت