Skip Navigation Links
گرافیک

بازگشت در زمان!

Photoshop
در این دوره آموزشی با نحوه کار با منوی History آشنا میشویم و همچنین به بررسی دو دستور History Brush و Art History Brush و نحوه مار مرد این دو دستور می پردازیم.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی با نحوه کار با منوی History آشنا میشویم و همچنین به بررسی دو دستور History Brush و Art History Brush و نحوه مار مرد این دو دستور می پردازیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 00s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با نحوه کار با منوی History آشنا میشویم و همچنین به بررسی دو دستور History Brush و Art History Brush و نحوه مار مرد این دو دستور می پردازیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با نحوه کار با منوی History آشنا میشویم و همچنین به بررسی دو دستور History Brush و Art History Brush و نحوه مار مرد این دو دستور می پردازیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 04s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با نحوه کار با منوی History آشنا میشویم و همچنین به بررسی دو دستور History Brush و Art History Brush و نحوه مار مرد این دو دستور می پردازیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 14s 1,099 ت سبد خرید شما


بازگشت