Skip Navigation Links
گرافیک

آشنائی با Tool Bar های موجود در نرم افزار Photoshop

Photoshop
در این دوره آموزشی به بررسی اولیه Tool Bar ها و منوهای موجود در نرم افزار Photoshop می پردازیم و به صورت گذرا این منو ها و ماربرد هر یک را در نرم افزار Photoshop مورد بررسی قرار می دهیم.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی به بررسی اولیه Tool Bar ها و منوهای موجود در نرم افزار Photoshop می پردازیم و به صورت گذرا این منو ها و ماربرد هر یک را در نرم افزار Photoshop مورد بررسی قرار می دهیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 57s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی به بررسی اولیه Tool Bar ها و منوهای موجود در نرم افزار Photoshop می پردازیم و به صورت گذرا این منو ها و ماربرد هر یک را در نرم افزار Photoshop مورد بررسی قرار می دهیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 24s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی به بررسی اولیه Tool Bar ها و منوهای موجود در نرم افزار Photoshop می پردازیم و به صورت گذرا این منو ها و ماربرد هر یک را در نرم افزار Photoshop مورد بررسی قرار می دهیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 43s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی به بررسی اولیه Tool Bar ها و منوهای موجود در نرم افزار Photoshop می پردازیم و به صورت گذرا این منو ها و ماربرد هر یک را در نرم افزار Photoshop مورد بررسی قرار می دهیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 04m 41s رایگان سبد خرید شما


بازگشت