Skip Navigation Links
گرافیک

آشنائی با تنظیمات اولیه نرم افزار برای شروع به کار

Photoshop
در این دوره آموزشی با تنظیمات اولیه در مورد نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و موارد مرتبط با تنظیمات اولیه در این نرم افزار را که برای شروع به کار با این نرم افزار بهتر است بدانیم را با هم بررسی میکنیم.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی با تنظیمات اولیه در مورد نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و موارد مرتبط با تنظیمات اولیه در این نرم افزار را که برای شروع به کار با این نرم افزار بهتر است بدانیم را با هم بررسی میکنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 58s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با تنظیمات اولیه در مورد نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و موارد مرتبط با تنظیمات اولیه در این نرم افزار را که برای شروع به کار با این نرم افزار بهتر است بدانیم را با هم بررسی میکنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 02s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با تنظیمات اولیه در مورد نرم افزار Photoshop آشنا می شویم و موارد مرتبط با تنظیمات اولیه در این نرم افزار را که برای شروع به کار با این نرم افزار بهتر است بدانیم را با هم بررسی میکنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 10m 10s رایگان سبد خرید شما


بازگشت