Skip Navigation Links
گرافیک

آشنائی با Selection و امکانات انتخاب محدوده پیشرفته

Photoshop
در دوره آموزشی قبلی با امکانات انتخاب محدوده و چند ابزار که برای این منظور از آن استفاده میشود ، آشنا شدیم.در این دوره با چند ابزار قدرتمند دیگر برای تکمیل این مبحث آشنا میشویم.

کلیپ ها

در دوره آموزشی قبلی با امکانات انتخاب محدوده و چند ابزار که برای این منظور از آن استفاده میشود ، آشنا شدیم.در این دوره با چند ابزار قدرتمند دیگر برای تکمیل این مبحث آشنا میشویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 01s 999 ت سبد خرید شما


در دوره آموزشی قبلی با امکانات انتخاب محدوده و چند ابزار که برای این منظور از آن استفاده میشود ، آشنا شدیم.در این دوره با چند ابزار قدرتمند دیگر برای تکمیل این مبحث آشنا میشویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 58s 999 ت سبد خرید شما


در دوره آموزشی قبلی با امکانات انتخاب محدوده و چند ابزار که برای این منظور از آن استفاده میشود ، آشنا شدیم.در این دوره با چند ابزار قدرتمند دیگر برای تکمیل این مبحث آشنا میشویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 34s 999 ت سبد خرید شما


در دوره آموزشی قبلی با امکانات انتخاب محدوده و چند ابزار که برای این منظور از آن استفاده میشود ، آشنا شدیم.در این دوره با چند ابزار قدرتمند دیگر برای تکمیل این مبحث آشنا میشویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 01m 15s رایگان سبد خرید شما


بازگشت