Skip Navigation Links
گرافیک

آشنائی با Selection و امکانات انتخاب محدوده مقدماتی

Photoshop
انتخاب محدوده کاری در نرم افزار Photoshop یکی از مهمترین و شاید مشکل ترین قسمت کار در نرم افزار Photoshop میباشد. در این دوره آموزشی با نحوه انتخاب محدوده ائی که قرار است بروی آن ویرایش انجام شود، آشنا می شویم و با ابزار های مرتیط برای انجام این کار آشنا می شویم.

کلیپ ها

انتخاب محدوده کاری در نرم افزار Photoshop یکی از مهمترین و شاید مشکل ترین قسمت کار در نرم افزار Photoshop میباشد. در این دوره آموزشی با نحوه انتخاب محدوده ائی که قرار است بروی آن ویرایش انجام شود، آشنا می شویم و با ابزار های مرتیط برای انجام این کار آشنا می شویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 04m 59s 899 ت سبد خرید شما


انتخاب محدوده کاری در نرم افزار Photoshop یکی از مهمترین و شاید مشکل ترین قسمت کار در نرم افزار Photoshop میباشد. در این دوره آموزشی با نحوه انتخاب محدوده ائی که قرار است بروی آن ویرایش انجام شود، آشنا می شویم و با ابزار های مرتیط برای انجام این کار آشنا می شویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 01s 899 ت سبد خرید شما


انتخاب محدوده کاری در نرم افزار Photoshop یکی از مهمترین و شاید مشکل ترین قسمت کار در نرم افزار Photoshop میباشد. در این دوره آموزشی با نحوه انتخاب محدوده ائی که قرار است بروی آن ویرایش انجام شود، آشنا می شویم و با ابزار های مرتیط برای انجام این کار آشنا می شویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 01s 899 ت سبد خرید شما


انتخاب محدوده کاری در نرم افزار Photoshop یکی از مهمترین و شاید مشکل ترین قسمت کار در نرم افزار Photoshop میباشد. در این دوره آموزشی با نحوه انتخاب محدوده ائی که قرار است بروی آن ویرایش انجام شود، آشنا می شویم و با ابزار های مرتیط برای انجام این کار آشنا می شویم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 04m 57s رایگان سبد خرید شما


بازگشت