Skip Navigation Links
گرافیک

آشنائی با دستور Crop

Photoshop
در این دوره آموزشی با یکی از مهمترین ابزار ویرایشی در نرم افزار Photoshop به نام Crop آشنا می شویم .در نرم افزار Photoshop به کمک این دستور می توان قسمت های اضافی عکس را به راحتی برش داد و فقط قسمتی از عکس که مورد نظر است را نگه داشت. در این دوره همچنین با دستور Perspective Crop آشنا می شویم که یکی از دستورات جدید و فوق العاده قدرتمند در این نرم افزار می باشد.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی با یکی از مهمترین ابزار ویرایشی در نرم افزار Photoshop به نام Crop آشنا می شویم .در نرم افزار Photoshop به کمک این دستور می توان قسمت های اضافی عکس را به راحتی برش داد و فقط قسمتی از عکس که مورد نظر است را نگه داشت. در این دوره همچنین با دستور Perspective Crop آشنا می شویم که یکی از دستورات جدید و فوق العاده قدرتمند در این نرم افزار می باشد.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 00s 899 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با یکی از مهمترین ابزار ویرایشی در نرم افزار Photoshop به نام Crop آشنا می شویم .در نرم افزار Photoshop به کمک این دستور می توان قسمت های اضافی عکس را به راحتی برش داد و فقط قسمتی از عکس که مورد نظر است را نگه داشت. در این دوره همچنین با دستور Perspective Crop آشنا می شویم که یکی از دستورات جدید و فوق العاده قدرتمند در این نرم افزار می باشد.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 59s 899 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با یکی از مهمترین ابزار ویرایشی در نرم افزار Photoshop به نام Crop آشنا می شویم .در نرم افزار Photoshop به کمک این دستور می توان قسمت های اضافی عکس را به راحتی برش داد و فقط قسمتی از عکس که مورد نظر است را نگه داشت. در این دوره همچنین با دستور Perspective Crop آشنا می شویم که یکی از دستورات جدید و فوق العاده قدرتمند در این نرم افزار می باشد.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 00s 899 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با یکی از مهمترین ابزار ویرایشی در نرم افزار Photoshop به نام Crop آشنا می شویم .در نرم افزار Photoshop به کمک این دستور می توان قسمت های اضافی عکس را به راحتی برش داد و فقط قسمتی از عکس که مورد نظر است را نگه داشت. در این دوره همچنین با دستور Perspective Crop آشنا می شویم که یکی از دستورات جدید و فوق العاده قدرتمند در این نرم افزار می باشد.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 36s 899 ت سبد خرید شما


بازگشت