Skip Navigation Links
گرافیک

تنظیمات مربوط به اندازه فایل و مدهای رنگی

Photoshop
در این دوره آموزشی با موارد مربوط به حجم فایل و تغییر اندازه یک عکس آشنا می شویم و همچنین، انواع مدهای رنگی در نرم افزار Photoshop را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.در این دوره آموزشی همچنین با مفهوم پیکسل آشنا شده و رابطه آن بااندازه عکس را بررسی می کنیم.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی با موارد مربوط به حجم فایل و تغییر اندازه یک عکس آشنا می شویم و همچنین، انواع مدهای رنگی در نرم افزار Photoshop را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.در این دوره آموزشی همچنین با مفهوم پیکسل آشنا شده و رابطه آن بااندازه عکس را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 04m 58s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با موارد مربوط به حجم فایل و تغییر اندازه یک عکس آشنا می شویم و همچنین، انواع مدهای رنگی در نرم افزار Photoshop را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.در این دوره آموزشی همچنین با مفهوم پیکسل آشنا شده و رابطه آن بااندازه عکس را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 02s 899 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با موارد مربوط به حجم فایل و تغییر اندازه یک عکس آشنا می شویم و همچنین، انواع مدهای رنگی در نرم افزار Photoshop را با هم مورد بررسی قرار می دهیم.در این دوره آموزشی همچنین با مفهوم پیکسل آشنا شده و رابطه آن بااندازه عکس را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 13s 899 ت سبد خرید شما


بازگشت