Skip Navigation Links
معماری

نحوه ورود آبجکت های آماده به داخل نرم افزار 3ds MAX

برای نرم افزار 3ds MAX و در بخش مدلسازی از قبل آبجکت های آماده بسیاری طراحی شده است که برای سرعت بیشتر در طراحی می توانیم از این آبجکت ها استفاده کنیمو در این دوره آموزشی با نحوه ورود این آبجکت ها به داخل نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و همچنین سری مسائل مهم در این رابطه را بررسی می کنیم.

کلیپ ها

برای نرم افزار 3ds MAX و در بخش مدلسازی از قبل آبجکت های آماده بسیاری طراحی شده است که برای سرعت بیشتر در طراحی می توانیم از این آبجکت ها استفاده کنیمو در این دوره آموزشی با نحوه ورود این آبجکت ها به داخل نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و همچنین سری مسائل مهم در این رابطه را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 01s 899 ت سبد خرید شما


برای نرم افزار 3ds MAX و در بخش مدلسازی از قبل آبجکت های آماده بسیاری طراحی شده است که برای سرعت بیشتر در طراحی می توانیم از این آبجکت ها استفاده کنیمو در این دوره آموزشی با نحوه ورود این آبجکت ها به داخل نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و همچنین سری مسائل مهم در این رابطه را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 03s 899 ت سبد خرید شما


برای نرم افزار 3ds MAX و در بخش مدلسازی از قبل آبجکت های آماده بسیاری طراحی شده است که برای سرعت بیشتر در طراحی می توانیم از این آبجکت ها استفاده کنیمو در این دوره آموزشی با نحوه ورود این آبجکت ها به داخل نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و همچنین سری مسائل مهم در این رابطه را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 04s 899 ت سبد خرید شما


برای نرم افزار 3ds MAX و در بخش مدلسازی از قبل آبجکت های آماده بسیاری طراحی شده است که برای سرعت بیشتر در طراحی می توانیم از این آبجکت ها استفاده کنیمو در این دوره آموزشی با نحوه ورود این آبجکت ها به داخل نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و همچنین سری مسائل مهم در این رابطه را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 08m 18s 899 ت سبد خرید شما


برای نرم افزار 3ds MAX و در بخش مدلسازی از قبل آبجکت های آماده بسیاری طراحی شده است که برای سرعت بیشتر در طراحی می توانیم از این آبجکت ها استفاده کنیمو در این دوره آموزشی با نحوه ورود این آبجکت ها به داخل نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و همچنین سری مسائل مهم در این رابطه را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 04m 55s رایگان سبد خرید شما


بازگشت