Skip Navigation Links
معماری

نحوه تعیین واحد های خاص در 3ds MAX

در این دوره آموزشی با نحوه تعیین واحد های خاص مانند سانتی متر، میلی متر و .... در نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و نحوه تعیین این واحد ها را در این نرم افزار بررسی می کنیم.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی با نحوه تعیین واحد های خاص مانند سانتی متر، میلی متر و .... در نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و نحوه تعیین این واحد ها را در این نرم افزار بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 52s 899 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با نحوه تعیین واحد های خاص مانند سانتی متر، میلی متر و .... در نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و نحوه تعیین این واحد ها را در این نرم افزار بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 05m 47s 899 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی با نحوه تعیین واحد های خاص مانند سانتی متر، میلی متر و .... در نرم افزار 3ds MAX آشنا می شویم و نحوه تعیین این واحد ها را در این نرم افزار بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 18s 899 ت سبد خرید شما


بازگشت