Skip Navigation Links
معماری

مدلساری یک آبجکت تزئینی

در این ویدیو آموزشی، از دستورات Line . loft .Shell و Smooth برای طراحی یک شیئ تزئینی استفاده می کنیم و در حین انجام این پروژه با این دستورات قدرتمند آشنا می شویم.این روند طراحی را می توان برای مدلسازی بسیاری از آبجکت های دیگر مورد استفاده قرار داد.

کلیپ ها

در این ویدیو آموزشی، از دستورات Line . loft .Shell و Smooth برای طراحی یک شیئ تزئینی استفاده می کنیم و در حین انجام این پروژه با این دستورات قدرتمند آشنا می شویم.این روند طراحی را می توان برای مدلسازی بسیاری از آبجکت های دیگر مورد استفاده قرار داد.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 15m 01s 1,300 ت سبد خرید شما


در این ویدیو آموزشی، از دستورات Line . loft .Shell و Smooth برای طراحی یک شیئ تزئینی استفاده می کنیم و در حین انجام این پروژه با این دستورات قدرتمند آشنا می شویم.این روند طراحی را می توان برای مدلسازی بسیاری از آبجکت های دیگر مورد استفاده قرار داد.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 11m 01s 1,300 ت سبد خرید شما


در این ویدیو آموزشی، از دستورات Line . loft .Shell و Smooth برای طراحی یک شیئ تزئینی استفاده می کنیم و در حین انجام این پروژه با این دستورات قدرتمند آشنا می شویم.این روند طراحی را می توان برای مدلسازی بسیاری از آبجکت های دیگر مورد استفاده قرار داد.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 04m 55s رایگان سبد خرید شما


بازگشت