Skip Navigation Links
معماری

طراحی،نور پردازی و متریال بندی یک حمام

در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

کلیپ ها

در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 01s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 03s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 03s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 03s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 02s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 01s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 06m 58s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 07m 00s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 04m 47s 1,399 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی بر روی یک حمام کار می کنیم و در هدف از اجرای این پروژه آشنائی بیشتر با روال متریال بندی به خصوص متریال بندی های دشوار مانند سرامیک کف و کاشی های دیوار و همچنین با نحوه ساخت و متریال بندی این نوع کاشی ها آشنا می شویم به طوری که در رندر نهائی بتوانیم کاشی هائی نزدیک به واقعیت را رندر بگیریم و همچنین با یک تکنیک ویژه برای سازگار کردن عکس پس زمینه با مدل را بررسی می کنیم.

مدرس: مهندس مازیار فاتحی 00h 03m 46s رایگان سبد خرید شما


بازگشت