Skip Navigation Links
معماری

طراحی ، نور پردازی و متریال بندی یک اتاق پذیرائی

در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم

کلیپ ها

در این دوره آموزشی ابتدا اتاق پذیرائی را مدل می کنیم درحین مدل سازی اتاق با نحوه ورود آجکت آماده و همچنین با تکنیک‌های مختلفی‌ در مورد طراحی و آماده سازی طرح آشنا می‌شویم .

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 05m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 10m 01s 1,499 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 10m 01s 1,499 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 10m 21s 1,499 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 09m 42s 1,499 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 10m 55s 1,499 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم. در این قسمت با اتمام مدل وارد نورپردازی حرفه ای (نور محیطی) نورهای vrayوphotometric اشنا ونحوه استفاده از این دونور خواهیم دید.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 05m 58s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم. در این قسمت با اتمام مدل سازی وارد نورپرازی شده ایم که از نور های ies v-ray photometric استفاده میکنیم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 06m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم. در این بخش مدل صحنه تمام شده و به نور پردازی صحنه می پردازیم .در این قسمت ما سعی بر این داریم که نور محیطی را ساخته و از نور های vray , photometric برای جلوه و روشن کردن صحنه استفاده می کنیم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 05m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم در این قسمت پس از انجام نور vray از نور v-ray light mtl استفاده میکنیم برای نور سقف کاذب.

مدرس: دکتر رامبد کمائی 00h 06m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم در این قسمت پس از انجام نور vray از نور v-ray light mtl استفاده میکنیم برای نور سقف کاذب.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 06m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم در این قسمت بعد از نور vray از متریال vray lightmaterial استفاده میکنیم و وارد بخش متریال ها میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 06m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم. در این قسمت بانحوه ساخت و وارد کردن متریال و متریال بندی دیوار ,آبجکت ها ,کف,سقف...آشنا میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 06m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم. در این قسمت با نحوه ساخت و وارد کردن متربال و با متریال بندیه ابجکت ها ,دیوار,جدار ها,سقف,کف... اشنا میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 06m 01s 1,099 ت سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم متریال بندی دیوار ابجکت,کف,جداره ها...اشنا میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 05m 01s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم در این قسمت از بخش متریال بندی به ابجکت ها دبوار ها(کاغذدیواری) قرنیز,سقف کف متریال می دهیم که با ساخت و نحوه وارد کردن mtl آشنا میشویم و وارد بخش ورود ابجکت ها و متریال دادن ابجکت میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 05m 01s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم در این قسمت از بخش متریال بندی به ابجکت ها دبوار ها(کاغذدیواری) قرنیز,سقف کف متریال می دهیم که با ساخت و نحوه وارد کردن mtl آشنا میشویم و وارد بخش ورود ابجکت ها و متریال دادن ابجکت میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 05m 01s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم در این قسمت از بخش متریال بندی به ابجکت ها دبوار ها(کاغذدیواری) قرنیز,سقف کف متریال می دهیم که با ساخت و نحوه وارد کردن mtl آشنا میشویم و وارد بخش ورود ابجکت ها و متریال دادن ابجکت میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 10m 01s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم در این قسمت از بخش متریال بندی به ابجکت ها دبوار ها(کاغذدیواری) قرنیز,سقف کف متریال می دهیم که با ساخت و نحوه وارد کردن mtl آشنا میشویم و وارد بخش ورود ابجکت ها و متریال دادن ابجکت میشویم وارد مباه کردن و تنظیمات دندر میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 07m 35s رایگان سبد خرید شما


در این دوره آموزشی ابتدا با هم یک اتاق پذیرائی را طراحی کرده و سپس آن را نور پردازی و متریال بندی می کنیم . در طول اجرای این پروژه های عملی با تکنیک های حرفه ائی و پیشرفته آشنا می شویم در این قسمت از بخش متریال بندی به ابجکت ها دبوار ها(کاغذدیواری) قرنیز,سقف کف متریال می دهیم که با ساخت و نحوه وارد کردن mtl آشنا میشویم و وارد بخش ورود ابجکت ها و متریال دادن ابجکت میشویم وارد مبله کردن و تنظیمات دندر میشویم.

مدرس: مهندس سامان ریاضت 00h 07m 35s رایگان سبد خرید شما


بازگشت